Контакт-центр 067-640-72-14
 
Контакт-центр 067-640-72-14

Новини

24.12.2020 / 09:36

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ».

АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» (надалі – Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства (надалі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ».

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» доступна на веб-сайті Товариства (https://lg.104.ua/).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства включає:

1.1. Аудит фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії цінних паперів та фондовому ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (надалі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Замовника.

1.3. Термін випуску звітності до 15 квітня 2021 року.

2. Основними критеріями, які визначені Товариством для відбору аудиторської фірми є:

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності акціонерних товариств.

2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

2.4. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

2.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

2.6. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

2.8.Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству.

2.9. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.

2.10. Вартість аудиторських послуг.

2.11. Якість інформації, яка надається.

 

3. Інформація та документи для участі у Конкурсі:

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства роботи:

загальна кількість працівників,

докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту) з:

- проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за поточний рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту;

- проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Замовника;

- огляду проміжної фінансової звітності.

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:

інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;

перелік основних клієнтів за останні 3 роки;

перелік інших послуг, які надаються.

3.4. Довідка про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.5. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

3.6. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3.7. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;

3.8. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

3.9. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);

3.10. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);

3.11. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;

3.12. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

3.13. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);

3.14. Заповнені форми Товариства (Додаток 2 та Додаток 3 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності), підтвердні документи до них.

3.15. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

4. Графік проведення Конкурсу

- Термін розміщення Інформаційного повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» на офіційному веб-сайті Товариства не пізніше 24.12.2020 р.

Терміни подачі конкурсних пропозицій, наданих електронною поштою до 11.01.2021 р.

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після обрання аудиторської фірми Наглядовою Радою Товариства засобами електронної пошти.

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після обрання аудиторської фірми Наглядовою Радою Товариства, - на офіційному сайті Товариства.

Контактна особа: Кирюхіна Ольга Олександрівна

Тел. (0645) 70-05-05.

Документи надсилати на ел. пошту pat@luggas.com.ua

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.